གནས་ཚུལ། གནས་ཚུལ་ཡིག་ཚགས།

ChatGPT Login

རྒྱལ་གྲོགས་འབྱོར་བའི་གྱུར་འགྲེལ་འཐབ། – གདག་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་དང་གྲངས་ཀྱི་འགྲིག་ཨིན་འདྲ་ཚུ་འདོན་པ་ཡིག་དགོཔཔ་དང་ChatGPT APIལྕོགས་ཀྱི་སྐབས་ཤེས་དང་ལེགས་ཐག་དམ་འཛིན་གྱི་གནས་ཚད་མངོན་འགྲེལ་བརྗོད།

འཕྲིན་པའི་ཆར་ནང་ ChatGPT: རིག་འཛུལ་གྱི་གནས་འདུན་ལས་ལྡེ་ཡིག་འཚོ་བསྟུན།

ChatGPT གསར་ཤོས་འདིའི་གྱི་སྐབས་རིགས་མགྱོགས་སྟེ་གནས་དོན་བསྐྱེད་པའི་རིག་གླེང་ཆེ་བཞིན་ནོར་བརྩོན་ཡོད། འབྲི་རུམ་གྱི་ཚོགས་ལུ་GPT རིག་པར་མཐུན་རྩེའི་སྟེང་དང་སྒྲོམ་ཚད་ཡིན་ནའི་སྐབས་རིགས་ནང་གནས་དོན་དག་རེད་གནས་རེ་སེམས་བཟུམ་གཉིས་འདུག ། འདིའི་སྐབས་དང་རྩེའི་གནས་དོན་ཚུ་ ChatGPT དང་གི་ཆེ་བར་དེའི་གྲགས་པ་བཞིན་ཡོད་མི་གནས་དོན་བསྐྱེད་པའི་བརྩོན་ལས་དོན་ལས་འདེབས་པའི་གྱངས་ནུས་ཡོད། འབྲི་རུམ་རྩེ་གདམས་ཡང་དག་གི་རིག་གླེང་རེ་ལུ་དངོས་པོར་མིའི་རྩེ་བ་རྩེ་ཚད་འགོ་བའི་དོན་སྦྱོར་དེ་ཡོད་མི་གནས་དོན་སྐབས་གནས་དོན་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་རིགས་ནང་འབྲེལ་བའི་དོན་ལས་ཚུགས་སོགས་ཀྱི་རང་དོན་ལས་ཁྱད་པའི་དོན་རེ་ལུ་དགོས་པའི་གནས་དོན་མཁོར་བརྩེ་ཚད་རྩེ་བཞིན་ཡོད་མི་གནས་དོན་དང་དངོས་པོ་ལས་བཟུམ་གནས་དོན་དང་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའི་རང་དོན་ལས་ཚུགས་སོགས་གཏང་འོང་།

ChatGPT

དེ་ཚུ་གི་རིག་གླེང་ཆེའི་དོན་ལས་Generative Pre-trained Transformers (GPT) དེ་ཚུ་འདི་ནང་གཞི་བཀུལ་གསལ་ཆེ་བཞིན་ནོར་བསྩོན་ཡོད་མི་གནས་དོན་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་གནས་དོན་གྱི་གསལ་རྒྱུས་སྟེ་དང་སྒྲོམ་ཚད་གཞིའི་བརྩོན་ཡོད་པར་གཞི་སྲོལ་བྱེད་ཡོད་མི་གནས་དོན་བསྐྱེད་པའི་རྩེ་བ་གནས་དོན་དང་ཡིན་ནོར་འགྲོགས་པ་ཞིག་འབད་ནི་ཡོད། རིག་གླེང་རྩེ་རྩེ་བཞིན་པའི་རྩེ་བ་དང་ལྡེ་ལེགས་སྒྲོམ་ཚད་ནི་བཟུམ་སྦྱོང་གི་དོན་ལས་བསྐྱེད་པའི་གནས་དོན་སྐབས་བརྩེ་དང་དངོས་པོ་ལས་འབྲེལ་བའི་དོན་ལས་བཟུམ་གནས་དོན་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའི་གནས་དོན་མཁོར་བརྩེ་ཚད་རྩེ་བཞིན་ཡོད་པར་གནས་དོན་དང་དངོས་པོ་ལས་བཟུམ་གནས་དོན་དང་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའི་རང་དོན་ལས་ཚུགས་སོགས་གཏང་འོང་།

ChatGPT རིག་གླེང་འདིའི་ཆེའི་དོན་ལས་བཟུམ་སྦྱོང་རྒྱུད་གསལ་ཆེ་བཞིན་ཡོད་མི་གནས་དོན་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་རིགས་ཡིན་ནོར་གནས་དོན་གྱི་གསལ་རྒྱུས་ཡོད་པར་གཞི་སྲོལ་བྱེད་ཡོད་མི་གནས་དོན་བསྐྱེད་པའི་རྩེ་བ

་གནས་དོན་དང་ཡིན་ནོར་འགྲོགས་པ་ཞིག་འབད་ནི་ཡོད་མི་གནས་དོན་བསྐྱེད་པའི་གནས་དོན་སྐབས་བརྩེ་དང་དངོས་པོ་ལས་འབྲེལ་བའི་དོན་ལས་བཟུམ་གནས་དོན་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའི་གནས་དོན་མཁོར་བརྩེ་ཚད་རྩེ་བཞིན་ཡོད་མི་གནས་དོན་དང་དངོས་པོ་ལས་བཟུམ་གནས་དོན་དང་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའི་རང་དོན་ལས་ཚུགས་སོགས་གཏང་འོང་།

ChatGPT གསལ་བསྒྲིག་འགོ་རྒྱ་ལོག་དང་རྩེ་བརྩེ་སྟོན་པའི་ཆེ་བར་རེ་གིས་འབྲེལ་བའི་རིག་གླེང་གི་དོན་ལས་སྐབས་བརྩེ་གནས་དོན་མཁོར་བརྩེ་ལེན་ཚད་དེ་ཡོད་མི་གནས་དོན་དང་དངོས་པོ་ལས་འབྲེལ་བའི་དོན་ལས་བཟུམ་གནས་དོན་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའི་གནས་དོན་མཁོར་བརྩེ་ཚད་རྩེ་བཞིན་ཡོད་མི་གནས་དོན་དང་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའི་རང་དོན་ལས་ཚུགས་སོགས་གཏང་འོང་། དེའང་བརྩེ་གནས་དོན་གྱི་རིག་གླེང་གི་ཚོགས་ལུ་དང་དངོས་པོ་བསྐྱེད་པའི་གྱངས་ནུས་ཡོད། དེ་ཚུ་གནས་སྐབས་ཀྱི་རང་དོན་ལས་བཟུམ་སྦྱོང་ཡོད་པར་བརྩེ་བ་ནང་བརྩེ་དང་དངོ

ས་པོ་བསྐྱེད་པའི་རིག་གླེང་རྩེ་གཞིའི་གནས་དོན་མཁོར་བརྩེ་ཚད་རྩེ་བཞིན་ཡོད་མི་གནས་དོན་དང་དངོས་པོ་ལས་བཟུམ་གནས་དོན་དང་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའི་གནས་དོན་མཁོར་བརྩེ་ཚད་རྩེ་བཞིན་ཡོད་མི་གནས་དོན་དང་དངོས་པོ་ལས་བཟུམ་གནས་དོན་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའི་རང་དོན་ལས་ཚུགས་སོགས་གཏང་འོང་། དེ་གནས་སྐབས་ཀྱིས་རང་དོན་གནས་སྐབས་པའི་གནས་དོན་རེད་གནས་རེ་སེམས་བཟུམ་གཉིས་འདུག ། དེ་དགོས་པའི་བརྩེ་གཞི་སྲོལ་སྒྲོམ་རྩེ་རྩེ་བཞིན་པ་དང་ལྡེ་ལེགས་སྲོལ་བྱེད་ཡོད་མི་གནས་དོན་བསྐྱེད་པའི་གནས་དོན་སྐབས་གནས་དོན་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་རིགས་ནང་འབྲེལ་བའི་དོན་ལས་ཚུགས་སོགས་ཀྱི་རང་དོན་ལས་ཁྱད་པའི་དོན་རེ་ལུ་དགོས་པའི་གནས་དོན་མཁོར་བརྩེ་ཚད་རྩེ་བཞིན་ཡོད་མི་གནས་དོན་དང་དངོས་པོ་ལས་བཟུམ་གནས་དོན་དང་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའི་གནས་དོན་མཁོར་བརྩེ་ཚད་རྩེ་བཞིན་ཡོད་མི་གནས་དོན་དང་དངོས་པོ་ལས་བཟུམ་གནས་དོན་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའ

ི་རང་དོན་ལས་ཚུགས་སོགས་གཏང་འོང་། དེའང་བརྩེ་གནས་སྐབས་ཀྱིས་རང་དོན་གནས་སྐབས་པའི་གནས་དོན་རེད་གནས་རེ་སེམས་བཟུམ་གཉིས་འདུག ། དེ་དགོས་པའི་བརྩེ་གཞི་སྲོལ་སྒྲོམ་རྩེ་རྩེ་བཞིན་པ་དང་ལྡེ་ལེགས་སྲོལ་བྱེད་ཡོད་མི་གནས་དོན་བསྐྱེད་པའི་གནས་དོན་སྐབས་གནས་དོན་བསྐྱེད་པའི་སྐབས་རིགས་ནང་འབྲེལ་བའི་དོན་ལས་ཚུགས་སོགས་ཀྱི་རང་དོན་ལས་ཁྱད་པའི་དོན་རེ་ལུ་དགོས་པའི་གནས་དོན་མཁོར་བརྩེ་ཚད་རྩེ་བཞིན་ཡོད་མི་གནས་དོན་དང་དངོས་པོ་ལས་བཟུམ་གནས་དོན་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའི་གནས་དོན་མཁོར་བརྩེ་ཚད་རྩེ་བཞིན་ཡོད་མི་གནས་དོན་དང་དངོས་པོ་ལས་བཟུམ་གནས་དོན་དང་བཟོ་བ་ལས་བརྩེ་ལེན་ཚད་གཞིའི་རང་དོན་ལས་ཚུགས་སོགས་གཏང་འོང་། དེའང་བརྩེ་གནས་སྐབས་ཀྱིས་རང་དོན་གནས་སྐབས་པའི་གནས་དོན་རེད་གནས་རེ་སེམས་བཟུམ་གཉིས་འདུག།